Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ISF - Samberoende nationella kritiska infrastrukturer

Forskningsprojektet Samberoende nationella kritiska infrastrukturer är en del i CenCIPs verksamhet och finansieras av EU och Fonden för Inre Säkerhet (ISF) under åren 2017-2020. Projektansvarig (PI) är Jonas Johansson och forskaren Alexander Cedergren samt forskarstuderande Tove Rydén Sonesson medverkar även i projektet.

Mål

Det övergripande projektmålet är att förbättra nuvarande kunskapsnivå kring hur kritiska infrastrukturer i Sverige är beroende av varandra, vilka effekter störningar kan få för säkerställande av samhällets funktionalitet, samt hur denna typ av kunskap kan användas för att förbättra arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. Projektet kommer främst att fokusera på de fundamentala kritiska infrastrukturer som upprätthåller samhällets funktionalitet, nämligen de tekniska infrastrukturerna elförsörjningssystem, järnvägssystem, elektroniska kommunikationssystem och vägtransportsystem. Vidare är målet med att ur ett mer praktiskt perspektiv undersöka och stödja arbetet med kritiska infrastrukturer inom området samt bidra till uppbyggande av en kunskapsbas.

Publikationer inom ISF-projektet

  1. Rydén Sonesson, T., Johansson, J., Cedergren A., (2020). Modelling and Simulation of Critical Infrastructures for Supporting Risk Governance: An exploratory literature review. Submitted to an international journal.

  2. Rydén Sonesson, T., Kallträsk, E., Johansson, J., Cedergren, A., (2020). Risk Governance State-of-Affair Across Swedish Interdependent Infrastructures. ESREL 2020 & PSAM 15th, Venice, Italy, 21-16 June.

  3. Rydén Sonesson, T., Johansson, J., (2019). Modeling National Interdependent Critical Infrastructures: Application and Discussion for the Swedish Power and Internet Backbone, ESREL 2019, Hannover, Germany, 22-16 September.

  4. Rydén Sonesson, T., Johansson, J. (2019). Towards cross-sector risk management in Swedish critical infrastructures, SRA Nordic 2019, Copenhagen, Denmark, 7–8 November. (Se Bilaga R5)

  5. Rydén Sonesson, T., Johansson, J., Cedergren, A., (2018). Modelling and Simulation of Critical Infrastructures for Improved Risk Governance: An exploratory literature review, SRA Nordic 2018, Stavanger, Norway, 8-9 November.

Syfte

Projektet syftar till att undersöka och kartlägga hur kritiska infrastrukturer på nationell nivå är beroende av varandra. Detta genomförs genom workshops och direktkontakter med infrastrukturägare, såväl privata som offentliga, med syfte att öka medvetenheten och för inhämtande av empiriskt underlag. Det empiriska underlaget ska sedan användandas ur ett modellerings- och simuleringsperspektiv för att analysera och dra slutsatser kring samhällets sårbarhet för störningar i samberoende kritiska infrastrukturer. Resultaten från dessa studier ska sedan användas som underlag för att undersöka möjligheterna till gränsöverskridande riskhantering och säkrande av samhällets funktionalitet. Liknande initiativ, men i klart större skala än föreslagna projekt, har bland initierat och genomförts i USA (genom t.ex. NISAC)samt Storbritannien (genom t.ex. ITRC, MISTRAL), men saknas i stort i en Svensk kontext (dock har MSB, samt tidigare Krisberedskapsmyndigheten, haft liknande initiativ genom”Faller en faller då alla”-studien och relaterat arbete). Vid Lunds universitet etablerades 2015 en centrumbildning ”Centre for Critical Infrastructure Protection,(CENCIP)”, finansierat av MSB, där sökande är aktiva med forskning inom ovan nämnda område. 

Bakgrund

Kritiska funktioner i samhället, såsom polisiär verksamhet, matförsörjning och sjukvård bärs upp och möjliggörs utav kritiska tekniska infrastrukturer såsom elektroniska kommunikationer, elförsörjning och vägtransporter. Störningar i dessa infrastrukturer leder ofta till direkta och omfattande samhällskonsekvenser. Vidare fungerar dessa infrastrukturer i en symbios med starka ömsesidiga beroenden emellan sig, där störningar i en infrastruktur snabbt sprider sig till andra infrastrukturer och riskerar äventyra upprätthållandet av samhällets funktionalitet. Det är därmed av fundamental vikt att det sker proaktivt arbete med att säkerställa kontinuerlig funktion för dessa infrastrukturer inför en föränderlig framtid (MSB, Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld: Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, 2011). I projeket används termen kritisk infrastruktur likställt med den av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) använda termen samhällsviktig verksamhet, för att tydligare koppla till begreppsbildning på EU- och Internationell nivå. Enskilda infrastrukturer övervakas och regleras av specifika sektorsmyndigheter, där lagkrav, föreskrifter och incitament för säkerställande av enskilda infrastrukturers funktionalitet existerar. Bristande är dock ett holistiskt angreppssätt för förståelse av och säkerställande av hur dessa infrastrukturer samverkar samt för beroendeförhållandena mellan dessa infrastrukturer och vitala samhällsfunktioner (LUCRAM, Kunskapsöversikt – Skydd av samhällsviktig verksamhet, 2014). På europeisk nivå har problematiken identifierats och omfattande arbete initierats genom det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur (EPCIP) (KOM 786, Meddelande från Kommissionen om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur, 2006). Ur ett svenskt perspektiv har MSB ett övergripande koordinerande ansvar för att samhällsviktiga funktioner måste fungera även vid störningar, kriser och krig. För att möta behovet av förbättrat arbete inom området presenterade MSB år 2011 en strategi (MSB, Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld: Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, 2011) och år 2013 en handlingsplan för arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet fram till år 2020 (MSB, Handlingsplan skydd av samhällsviktig verksamhet, 2013) med syftet ”att skapa ett resilient samhälle med en förbättrad förmåga i
samhällsviktig verksamhet att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar” (s. 9). Som en delmängd i detta arbete kommer det krävas mer fundamental förståelse för, och möjligheter till analys av, hur kritiska infrastrukturer är beroende av varandra och hur denna typ av gränsöverskridande risker kan hanteras (dvs. en delmängd av det arbete som pekas ut i EU Council Directive 2008/114/EC).

 

ISF Logga Small
isf_logga_liten_webb