Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Område 1: Beroenden och konsekvensanalys på samhällsnivå

För att kunna anpassa och utveckla hanteringssystemet efter de krav och utmaningar som ställs är kännedom om de funktionella systemen och beroenden dem emellan en grundförutsättning. Detta område syftar till att öka kunskapsbasen kring hur de funktionella systemen samverkar samt konsekvenserna som uppstår på samhällsnivå då en eller flera samhällsviktiga funktioner slås ut. För att nå framgång inom området kommer det att krävas utveckling av metodologiska ansatser, modeller för att förstå systemet i sin helhet samt simuleringsförmåga för att kunna genomföra omfattande analyser. Arbetet kommer att delas upp i ansatser för (1) samtliga samhällsviktiga sektorers och funktioners samberoenden samt (2) tekniska infrastrukturers samberoenden. Det förstnämnda området är relativt outforskat, även internationellt, medan det andra området under det senaste decenniet har tillägnats mycket uppmärksamhet, både ur ett forskningsperspektiv och ur ett regleringsperspektiv, det vill säga internationella satsningar inom området Critical Infrastructure Protection. Personal inom CenCIP har under det senaste årtiondet, i samarbete med både privata och offentliga aktörer, arbetat systematiskt med att bygga upp en kunskapsbas inriktad mot båda ansatserna ovan. Detta arbete har resulterat i många forskningspublikationer inom området. En viktig utgångspunkt för arbetet inom detta forskningsområde är de metodologiska ansatser för studier av samberoende kritiska infrastrukturer som vi har utvecklat [6]. Forskningsområdet är dock väldigt omfattande och en viktig del inom området blir att utvärdera den internationella forskningen med avseende på dess applicerbarhet i en svensk kontext.

Beroenden mellan samhällsviktiga funktioner
Beroenden mellan samhällsviktiga funktioner

Forskningsområdet kommer både att ha en deskriptiv och en normativ ansats där den övergripande frågeställningen kortfattat kan formelaras som ”Hur interagerar de samberoende funktionssystemen, vilka konsekvenser på samhällsnivå uppstår vid störningar i dem samt hur kan en ökad förståelse för beroenden och potentiella konsekvenser användas för skydd av samhällsviktiga verksamheter?”. Området syftar därmed till att öka kunskapsbasen rörande hur samhällsviktiga sektorer och funktioner samverkar och ge ingångsvärden till en framgångsrik övergripande hantering av de samberoende funktionssystemen. 

Kontakt

Jonas Johansson är ansvarig för forskningen inom detta område.