Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CenCIP:s syfte och mål

Det övergripande syftet med CenCIP är att genom forskning och utbildning bidra till utvecklingen av ett mer resilient samhälle. Med detta menar vi ett samhälle som både kan förutse och på förhand anpassa sig till olika potentiella påfrestningar och som snabbt kan återuppta viktiga samhällsfunktioner efter påfrestningar. Ett mer konkret syfte med CenCIP är att stödja implementeringen av den nationella strategin och handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett väl fungerande samhälle. Detta åstadkoms genom forskning inom tre områden (se nedan). Kunskapsbasen som utvecklas skall ligga till grund för framtagande av koncept, metoder, system och verktyg som underlättar det systematiska arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. 

De övergripande målen för forskningen inom CenCIP är att:

  1. Öka kunskapen och förståelsen rörande beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter och de konsekvenser som uppstår på samhällsnivå vid avbrott i sådana verksamheter.
  2. Utveckla metoder och modeller för analys av samhällsviktiga verksamheter med hänsyn till kritiska beroenden (t.ex. med avseende på sårbarhet).
  3. Öka kunskapen om hur skydd av samhällsviktig verksamhet säkerställs inom olika sektorer och olika delar av samhället.
  4. Utveckla koncept, modeller och metoder för att förankra området skydd av samhällsviktig verksamhet i det övergripande arbetet med samhällsskydd och beredskap.
  5. Utveckla förslag på hur styrning, mätning och utvärdering med avseende på risk-, kris- och kontinuitetshantering kan genomföras i den aktuella typen av kontext.
  6. Utveckla förslag på hur uppföljning och lärande med avseende på risk-, kris- och kontinuitetshantering kan genomföras i den aktuella typen av kontext.